Ataturkun dogumunun 125 yili anisina Diyanet


Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selânik’te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi’ndeki üç katlı pembe bir evde doğdu. BabasıAli Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır.

Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIVXV.yüzyıllarda Konya ve Aydın’dan Makedonya’ya yerlefltirilmifl Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleflmifl eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım’la evlendi. Mustafa’nın befl kardeflinden dördü küçük yafllarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına değin yafladı. Mustafa’nın mutlu bir ailesi vardı. Karflılıklı sevgi ve saygı içerisinde yaflıyorlardı. Bu uyumlu ve mutlu aile yapısının onun kifliliğini oluflturmasında olumlu etkileri olmuştur.
Daha Fazlası PDF dosyasında dır.
http://cid-e25b7f879a3278ab.office.live.com/embedicon.aspx/E-K%c3%bct%c3%bcphane/Ataturkun^_dogumunun^_125^_yili^_anisina.pdfYorum Gönder

Daha yeni Daha eski